În perioada 19 – 22 octombrie 2022 s-au desfăşurat lucrările celui de al X- lea Congres al Colegiului Medicilor Veterinari din România, organizat la Cheile Grădiştei judeţul Braşov, eveniment profesional de mare actualitate şi cu o tradiţie de peste 80 de ani (primul Congres a fost organizat în anul 1939 şi 23 de ani de la înfiinţarea Colegiului Medicilor Veterinari Filiala Sibiu) congres care s-a desfăşurat sub deviza ‘împreună pentru organizarea, exercitarea şi progresul medicinii veterinare româneşti’.

Această deviză are la bază faptul că medicina veterinară ca profesie, indiferent de ţară, este pusă în slujba asigurării sănătăţii publice prin întărirea rolului şi aportului serviciilor veterinare de stat şi private pentru creşterea responsabilităţii, eficienţei şi contribuţiei privind promovarea politicilor naţionale în domeniul sanitar-veterinar, ca strategii pentru apărarea sănătăţii animalelor şi a oamenilor, asigurarea siguranţei lanţului alimentar de la producere la consumator, protecţia, bunăstarea animalelor şi protecţia mediului.

Profesiunea de medic veterinar este o profesie liberală şi independentă, cu organizare autonomă reglementată. Este organizată şi funcţionează în baza principiului autonomiei în cadrul forului profesional reprezentat de Colegiul Medicilor Veterinari din România, având în evidenţă medici veterinari, care profesează în sectorul de stat, medici veterinari cu liberă practică titulari la unităţi medicale veterinare private de asistenţă (cabinete, spitale, clinici, farmacii) precum şi un număr însemnat medici veterinari care sunt angajaţi în unităţi economice sau în învăţământ, cercetare, etc.

În acest context medicii veterinari îşi propun permanent să îşi organizeze mai bine activitatea, să spijine şi să răspundă eficient şi profesional la solicitările celor mai apropiaţi parteneri, crescătorii de animale şi operatorii din domeniul alimentar, segment care contribuie prioritar la dezvoltarea şi stabilitatea economică a localităţilor unde aceştia activează.

Colegiul Medicilor Veterinari Filiala Sibiu a fost reprezentată de o delegaţie formată din 6 membrii aleşi în cadrul adunării generale organizate la data de 19 septembrie 2022

Cu acest prilej au fost prezentate şi dezbătute teme cu referire la modul în care conducerea Colegiului Medicilor Veterinari prin filialele judeţene şi implicit prin membrii activi, s-au preocupat pentru:

Implementarea bunelor practici din domeniul managementului strategic şi de gestiune a unităţiilor sanitare veterinare, a resurselor umane şi financiare prin monitorizare, motivare, formare şi evaluare;

Organizarea şi susţinerea activităţii medicilor veterinari pentru asigurarea unei palete largi de servicii de specialitate, conforme legislaţiei din domeniu, menite să răspundă eficient şi profesional la solicitările celor mai apropiaţi parteneri, crescătorii de animale şi agenţii economici din zona procesării şi distribuţiei alimentelor şi a furajelor;

Creşterea responsabilităţii membrilor C.M.V. faţă de drepturile şi obligaţiile ce le revin conform legislaţiei de organizare şi exercitare a profesiei de medic veterinar, perfecţionarea şi dotarea cu logistica necesară, care să permită o mai bună rezolvarea a atribuţiilor specifice, sau alte sarcini în care sunt implicaţi;

Implementarea unei abordări eficiente în privinţa comunicării directe, sau în mass-media locală şi centrală, prin transmiterea şi punerea la dispoziţia medicilor veterinari a informaţiilor de interes general şi professional, a actelor normative componente a legislaţiei specifice, a programelor şi strategiilor propuse de autoritatea veterinară;

Coordonarea şi monitorizarea privind implicarea medicilor veterinar pentru efectuarea acţiunilor de monitorizare, supraveghere, prevenire şi combatere, prin operaţiuni de vaccinare preventivă, tratamente curente, tratamente antiparazitare şi prelevări de probe pentru examene de laborator, precum şi controlul respectării legislaţiei privind utilizarea medicamentele, în special a antibioticelor şi produselor antiparazitare, a furajelor medicamentate, având ca ţintă prevenirea şi combaterea bolilor transmisibile la animale şi de la animale la om;

Implementarea programului de pregătire şi perfecţionare profesională continuă prin instruiri, specializări, simpozioane şi conferinţe, organizate la nivel naţional şi local;

Colaborarea cu operatorii economici, cu asociaţiile profesionale, prin participarea la analize şi dezbateri organizate, prin informarea acestora despre modificările legislative prin întâlniri directe, spijin prin acordarea de consultanţă de specialitate şi prin distribuirea de materiale şi pliante documentare informative, din domeniu de activitate şi din problematica de interes public;

Un important punct al ordinei de zi a cuprins alegerea preşedintelui, a Vicepreşedinţilor, a Biroului Executiv al Colegiului Naţional al Medicilor Veterinari din România, precum şi a Comisiei Superioare de Deontologie şi Litigii, Comisia de Cenzori şi Comisiile naţionale de specialitate.

Aprecierile faţă de activitatea Filialei Sibiu, s-au concretizat prin alegerea domnului dr. Badea Marius, preşedintele C.M.V. Sibiu în funcţie de conducere al Comisiei naţionale de liberă practică şi în echipa de negociere cu autoritatea statului în domeniul sanitar veterinar privind negocierea şi promovarea unor acte normative necesare activităţii medicului veterinar de liberă practică, care să genereze progresul actului medical veterinar.

Lucrările Congresului s-au încheiat cu convingerea că medicii veterinari din România au acţionat şi vor acţiona şi în viitor cu competenţă şi fermitate pentru a impune respectarea legii, a normelor tehnice ale Comisiei Europene, că vor utiliza cele mai eficiente mijloace profilactice sau de combatere, în toate cazurile de apariţie a unor boli transmisibile, pentru apărarea sănătăţii animalelor şi să garante prin analize şi examene de laborator salubritatea produselor de origine animală şi non animală, destinate consumului uman, să prevină transmiterea de boli de la animale la om, contribuind astfel la apărarea sănătăţii publice precum şi în derularea schimburilor comerciale naţionale, intracomunitare şi import-export, în protejarea mediului şi alte priorităţi actuale.

Pentru că profesia noastră să realizeze această menire, se impune să fim uniţi, activi, încrezători în noi şi în forţele noastre.

Dr. Penţea Ioan Viorel – Secretar al Colegiului Medicilor Veterinari Filiala Sibiu

untitled-2